I licytacja domu w Kamieniu gm.Długołęka

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy  Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11-09-2019r. o godz. 09. 55 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, działka nr 37/10 o pow.0,1188 ha położonej w miejscowości Kamień ul. Bursztynowa 33 gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy  WR1E/00094138/5 stanowiącej własność dłużnika: Czerwińska Joanna i Czerwiński Adam na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej 

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, dojazd  bezpośrednio ulicą Bursztynową. Działka  posiada kształt prostokąta o szer. 26 m, głęb. 44 m , ogrodzona, nieutwardzona. Niezabudowana część działki porośnięta dziką zielenią. Na terenie działki znajduje się studnia. Budynek mieszkalny wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, kryty dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy 100 m2 , powierzchnia użytkowa  82,5 m2. Struktura : sień z kotłownią 5,9 m2, korytarz 6,4 m2 , kuchnia (aneks) 16,5 m2 , salon 36,1 m2, pokój II 12,5 m2, łazienka 5,1 m2. Budynek w trakcie remontu. Poddasze obecnie nieużytkowe, nadaje się do adaptacji na cele mieszkalne. Budynek gospodarczy wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny kryty dachem dwuspadowym, usytuowany w środkowo-wschodniej części działki, frontem w stosunku do drogi. Dostęp na poddasze możliwy tylko z zewnątrz przy pomocy drabiny - brak schodów. Powierzchnia zabudowy 88 m2, powierzchnia parteru  68,6 m2 Struktura: pom. gosp. I 34,8 m2, pom. gosp. II 19,0 m2, pom. gosp. III 4,6 m2, pom. gosp. IV 10,2 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 233.200,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 174.900,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj.23.320,00 zł)  Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem sygnatury  Km 22/17  

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją tj. 27-08-2019r. o godz. 12.00, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału 
w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 
prawo o notariacie) Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/480618