I Licytacja nieruchomości zabudowanej Długołęka

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia

na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-07-2020r. o godz. 9.15 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: działka gruntu zabudowana nr 16/19 o pow. 0,6779 ha położonej w miejscowości  Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  nr WR1E/00047505/5. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,6779 ha., działka ew. nr 16/29 położona w zachodniej części Długołęki przy ulicy Gajowej, 300 m na N-W od ulicy Wrocławskiej (droga wojew. 368) oraz 350 m i N-E  od łącznika  do drogi S8 ,  kształt zbliżony do zwartego trapezu o wymiarach: szer.62-85 m, głęb. 95 m,  teren płaski, północną granicę działki stanowi rzeczka Dobra. Działka powinna zgodnie z mapą ewidencyjną posiadać dostęp do drogi gminnej (działki 16/31), lecz obecnie działka  jest ogrodzona łącznie z działką 16/30. Faktyczny dostęp do drogi gminnej odbywa się przez południową część działki 16/30,  utwardzoną przy pomocy szutru. Na działce znajduje się sieć wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna, w drodze gminnej  dodatkowo sieć kanalizacyjna i gazownicza, a na działce  bezodpływowy zbiornik na ścieki (tzw. szambo). Na teranie działki znajdują się dwa obiekty: główny i wiato-garaż. Budynek główny - poprzednio budynki inwentarzowe (obora lub chlewnia) z częścią biurowo-socjalną, obecnie zaadaptowany na cele magazynowe, wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (w tym poddasze) o konstrukcji mieszanej. Posiada dwa duże wjazdy, istnieje możliwość przejazdu przez cały budynek. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki. Wiato-garaż - obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji mieszanej, dach wiaty pokryty eternitem. Większa część obiektu to wiaty, zaś południową części obiektu stanowi garaż dwustanowiskowy.  Stan wiat biegły ocenił jako  katastrofalny nadający się do rozbiórki. Nieruchomość objęta jest  MPZP,  w znacznej większości strefie MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej, niewielki fragment w N-W rogu działki położony w strefie K- tereny publicznej komunikacji drogowej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.277.000,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 957.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj.127.700,00 zł) Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 666/19   Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie) Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/507725