I Licytacja nieruchomości w Krzeczynie

O B W I E S Z C Z E N I E
 
           Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu  15-07-2020r. o godz. 11.15 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, działka nr 249/61 o pow. 3,0010 ha położonej w miejscowości  Krzeczyn gm.Oleśnica posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  nr WR1E/00093839/2
 
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, o nr ewid. 249/61 i pow. 3,0010 ha ( grunty orne  0,1246ha - RIVb ; 2,764 ha - RV ), położona  na N-W od wsi Krzeczyn, przy skrzyżowaniu drogi powiatowej i  gminnej biegnącej do wsi w odległości 6,8 km na S-W od centrum Oleśnicy. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne, las, działki budowlane, przystanek autobusowy, w okolicy zabudowa wioski. Dojazd bezpośredni z drogi powiatowej z Oleśnicy do Piszkawy oraz drogi gminnej z nawierzchnię asfaltową. Przy drodze powiatowej od strony działki znajdują się rowy melioracyjne wraz ze skarpą, które mogą utrudniać bezpośredni wjazd na teren działki. Za drogą powiatową przebiega sieć wodociągowa, działka nie posiada bezpośredniego dostęp do sieci elektrycznej i kanalizacyjnej. . Kształt działki zbliżony do litery „L” o wymiarach max szer. 225m, max głęb. 185 m, deniwelacja terenu działki dochodzi do 3 m. Teren działki 249/61 położony jest w strefie „OW” - ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Przez teren działki przebiega gazowa wysokiego ciśnienia DN 150 PN 6,3 MPa (oznaczona na czerwono na załączonej do operatu mapie zasadniczej). Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona. Sieć gazowa biegnąca na długości 205 m ogranicza sposób zabudowy działki - ograniczenia wniesione do zapisów MPZP. Działka posiada obowiązujący MPZP , oznaczona symbolem MN/5 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Istnieje rozbieżność pomiędzy treścią mpzp a załącznikiem graficznym: szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągu wynosi 6 m (2 x 3m) ,a  zgodnie z załącznikiem 40 m. Jako ważniejsze należy traktować zapisy planu ( pismo Wójta Gminy z dnia 06-06-2019r. ) 
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 251.000,00 zł. 
 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 188.250,00 zł.
 
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 25.100,00 zł) Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 4056/18   Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.
 
Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
       
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.