II licytacja pojazdów samochód ciężarowy MAN, samochód osobowy TOYOTA RAV 4 , samochód ciężarowy Mercedes-BENZ ATEGO, samochód osobowy NISSAN ALMERA

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy mający kancelarię w Oleśnicy przy ul. Matejki 26/3 

 

na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2021r.roku o godz. 12.00

 

odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w Łozina przy ul.  Milicka 33 druga licytacja ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1   samochód ciężarowy MAN LE 8.180 4X2 BB r.pr. 2005 , numer rej. DWR 73010  1,00 szt   

cena oszacowania 35.000,00 zł    cena wywołania 17.500,00 zł


2   samochód osobowy TOYOTA RAV 4 r.pr. 2009 , nr.rej. DW 612 NU    1,00 szt  

cena oszacowania  50.000,00 zł   cena wywołania 25.000,00 zł


3   samochód ciężarowy Mercedes-BENZ ATEGO r.pr. 2002 nr.rej.DWR 53401   1,00 szt  

cena oszacowania  30.000,00 zł   cena wywołania 15.000,00 zł


 samochód osobowy NISSAN ALMERA r.pr. 2002 nr.rej. DWR 32UR ( uszkodzony silnik)    1,00 szt   

cena oszacowania  20.000,00 zł   cena wywołania 10.000,00 zł

 

Rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania należy wpłacić w kancelarii lub na konto komornika : Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. akt sprawy KM 1942/15
najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg

Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest nższa niż pięć tysięcy złotych.Ceną wywoławczą każdej ruchomości w pierwszej licytacji licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu, w drugiej licytacji 1/2
wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. 

Komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji. 

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/525801