II Licytacja lokalu Oleśnica ul.Ptasia

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu  20-09-2021r. o godz. 11.00 w sali nr  20 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

 D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny i udział związany z własnością lokalu w wysokości 599/1000 położonej w miejscowości  Oleśnica ul. Ptasia 10/1, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnica nr WR1E/00016631/1. 

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 1 pod adresem Oleśnica ul. Ptasia 10  o pow. użyt.  95,7 m2  i udział w wys. 599/1000 części w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności gruntu w granicach działki oraz częściach wspólnych budynku (Ptasia 10). Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej, w  sąsiedztwie jednotorowej linii kolejowej na nasypie,  dojazd z drogi miejskiej. Lokal w przedwojennym budynku mieszkalny o charakterze domu jednorodzinnego,  wyodrębnione dwa lokale -  na parterze i na poddaszu. Budynek nie posiada  zarządcy,  remonty w gestii mieszkańców. Lokal położony na parterze, główne wejście z klatki schodowej, dodatkowe wejście możliwe z podwórka przez werandę. Pow. pomieszczeń w/g pomiarów : przedpokój 8,4 m2,  pokój I 16,8 m2 ,  pokój II 20,7 m2 , pokój III 13,2 m2 , pokój IV  20,4 m2 , kuchnia ze spiżarką 12,1 m2 , łazienka 4,1 m2 - razem 95,7 m2. Suma pow. z pomiarów różni się od pow. użytkowej  w księdze wieczystej. Różnica znaczna (około 11%) i jest większa od dokładności metody obliczania powierzchni. Do wyceny  przyjęto pow. na podstawie pomiarów. Lokal posiada werandę o pow. 6,5m oraz prawo korzystania z 3 piwnicy na zasadach udziału w częściach wspólnych budynku. Układ funkcjonalny lokalu rozkładowy, z jasną kuchnią i łazienką. Kuchnia wyposażona w gazową kuchenką czteropalnikową z piekarnikiem, w kuchni gazowy kocioł dwufunkcyjny (do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody). Łazienka  jasna. Okna w większości drewniane z szybą zespoloną. Instalacje : wodna, kanalizacyjna, elektryczna i gazownicza . Ogrzewanie : indywidualne etażowe na gaz.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  291.700,00  zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 194.466,67 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 29.170,00 zł) 

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 2810/16 

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

                     
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (071) 721 84 40