I licytacja lokalu Oleśnica ul. Sienkiewicza

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr   w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 14-01-2022r o godz. 10.00 w sali nr 18  Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny i udział związany z własnością lokalu w wysokości 780/10000 położony : Oleśnica ul. Sienkiewicza 2/11 posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Oleśnicy nr WR1E/00078362/6 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalny przedwojennym wybudowany pod koniec XIX wieku.  Dojazd  bezpośredni z dróg publicznych ulicy Sienkiewicza i Pocztowej. Lokal mieszkalny narożny, położony na II piętrze, okna z lokalu wychodzą na dwie strony. Wejście do lokalu odbywa się z klatki schodowej. Struktura powierzchni  pokój  25,3 m2,pokój 14,2 m2, kuchnia 21,7m2, toaleta 2,2 m2 razem 63,4 m2 W stosunku do powyższego układu wprowadzono pewne zmiany: z kuchni wydzielono łazienkę z wc, zaś toaleta zmieniła swój charakter - obecnie jest traktowana jako pomieszczenie gospodarcze. Układ funkcjonalny: przechodni bez przedpokoju, z jasną kuchnią, łazienką. Lokal posiada balkon. Właściciel lokalu korzysta z przynależnej piwnicy o powierzchni 12,00 m2 W łazience znajduje się elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody (tzw. bojler). Instalacje wewnątrz lokalu : wodna, kanalizacyjna, elektryczna.  Ogrzewanie - indywidualne panele elektryczne na suficie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  275.100,00 zł . 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 206.325,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 27.510,00 zł) 

 

Rękojmia należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 505/20

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Oględziny  przed licytacją tj. 03-01-2022r. o godz. 10.00 , operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (071) 721 84 40