I licytacja nieruchomości działka Długołęka

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I  w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 09-12-2021 o godz. 10.30  w sali nr  18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: działka gruntu nr 406 o pow. 0,1400 ha  położonej w miejscowości Długołęka   gmina Długołęka,

powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, posiadająca założoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Oleśnicy o numerze KW WR1E/00094311/2

 

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1400 ha., działka ewidencyjna o nr 406 o numerze KW WR1E/00094311/2. Nieruchomość usytuowana  na południowych peryferiach Długołęki , 60 m na wschód ulicy Południowej, tj w odległości 600 m od centrum miejscowości. Działka położona jest pomiędzy rzeką Topór (od południa) i rowem melioracyjnym (od północy). 
W sąsiedztwie  od strony północnej znajduje się zabudowa mieszkaniowa, a od południa tereny rolne. Kształt działki w formie trapezu o wymiarach szerokość 61m , głębokość  26-34m, działka zorientowana na kierunku wschód-zachód, teren  płaski. Działka posiada pośredni dostęp (przez rów melioracyjny) do szutrowej drogi gminnej (ul. Bukowej) - od strony północnej. Dojazd - pośredni dostęp od strony północnej (przez rów melioracyjny) do szutrowej drogi gminnej (ul. Bukowej). Teren działki  nieogrodzony, nieutwardzony, niezabudowany, w dniu oględzin porośnięty zielenią niska i wysoką (trawa, pojedynczymi drzewami oraz krzewami). Drzewa na terenie działki są młode i niskie (o wysokości do 5m). Zieleń na terenie działki jest w stanie dzikim: trawa od dawna nie wykoszona, drzewa oraz krzewy nie poprzycinane (prześwietlane) - w/g opinii biegłego  zawartej w operacie  nie przedstawiają wartości użytkowej.  W/g wypisu z rejestru gruntów ( oznaczenie użytku i klas ) działka oznaczona symbolem ŁIV - łąki trwałe Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  położona jest w obszarze oznaczonym jako: ZN – tereny zieleni nieurządzonej na gruntach rolnych.
W uchwale o mpzp szczegółowe wymagania dla terenów oznaczonych symbolem ZN przedstawiają się następująco:
1) Funkcja wiodąca terenu: zieleń nieurządzona na gruntach rolnych;
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji obiektów budowlanych;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: a) lokalizację niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji, b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 46.600,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 34.950,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  
(tj. 4.660,00 zł)  Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym  na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 307/20  Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia potencjalnym nabywcom  nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją ,  operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (071) 721 84 40