I licytacja nieruchomości domu Jemielna

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 09-12-2021 o godz. 09.30 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: grunty rolne zabudowane, działka gruntu nr 92/2 o pow. 0,0799 ha

położona w miejscowości Jemielna gm. Bierutów posiadająca założoną księgę wieczystą

w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00098952/5 

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,0799 ha., działka ewid.o nr 92/2 o numerze KW WR1E/00098952/5.  Położona w środkowej części wioski Jemielna, po połud. stronie drogi powiatowej do Wabienic, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną. Dojazd bezpośredni z drogi powiatowej nawierzchnią asfaltową, bez chodników i oświetlenia.  W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa  oraz tereny rolne, w bliskiej okolicy  lasy.  Nieruchomość w kształcie klina o wym.: max szer.22 m, max głęb. 68 m, położona na terenie płaskim, przy działce sieci wodociągowa i elektryczna, a na terenie działki bezodpływowy zbiornik na ścieki (szambo). Nieruchomość ogrodzona, zabudowana budynkami, nieutwardzona, porośnięta zielenią. Na terenie działki znajdują się dwa obiekty: mieszalny i gospodarczy. Budynek mieszkalny przedwojenny,wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Głównie wejście i wjazd do strony zachodniej. Pow. zabudowy 122m2, pow. netto 191,6m2. Parter: komunikacja 10,8m2, łazienka 2,8m2, kuchnia 14,5m2, pokój I 15,1m2, pokój II 14,7 2m2, pom. gospodarcze m2 - razem 100,2 m2 Poddasze: pom. I 17,2 m2, pom. II 15,7 m2, pom. III 10,2 m2,  pom. IV 14,1 m2,  pom. V 22,5 m2,  pom. VI 10,1 m2,  pom.VII 1,6 m2 - razem 91,4 m2 Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane, elewacja otynkowana, stropy drewniane, okna i drzwi drewniane, dach dwuspadowy drewniany kryty dachówką. Budynek wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i ogrzewania piecowego - na opał stały. Podłogi drewniane, na parterze w większości przykryte wykładziną PCV, w łazience na podłodze terkota,  w pomieszczeniu gospodarczym podłoga betonowa. Ściany w większości tynkowane i malowane. W łazience i miejscami w kuchni ściany wykończoną glazurą. W kuchni - kuchenka węglowa. Stan wykończenia poddasza gorszy, jeden piec kaflowy, tynki miejscami odpadają, ściany popękane bardziej niż na parterze. Budynek mieszkalny od dłuższego czasu niezamieszkały, nieogrzewany. W obecnym stanie wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu. Budynek gospodarczy  zlokalizowany  na zachód od budynku mieszkalnego,  drewniana szopa wolnostojąca, niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna z dachem jednospadowym. Pow. zabudowy13 m2. Przeznaczenie w MPZP - brak miejscowego planem zagospodarowania przestrzennego , w  studium oznaczono symbolem: M/U – tereny zainwestowane o charakterze wiejskim (etap 1) o wiodącej funkcji mieszkalnictwo i usługi.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146.000,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 109.500,00zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj.14.600,00 zł)  Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 1405/20  Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Oględziny  przed licytacją. 25-11-2021r. o godz. 10.00 , operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (071) 721 84 40
 

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/544304