I licytacja nieruchomości działki Nieciszów gm. Oleśnica

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 13-03-2023 o godz. 13.30 w sali nr 20  Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa - działka nr 260/6 o pow. 0,1079 ha położonej położonej w miejscowości ( wsi) Nieciszów gmina Oleśnica stanowiącej własność dłużnika Goetz Sławomir posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy  nr WR1E/00084010/9 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 260/6 o pow. 0,1079 ha (1079m2), położona we wsi Nieciszów, w niedalekiej odległości od Oleśnicy. Do Nieciszowa prowadzą dwie drogi, jedna od strony drogi krajowej nr 8 ze zjazdem w Smardzowie (około 3 km), druga od strony Oleśnicy, w pobliżu przebiega linia kolejowa Wrocław-Oleśnica. Nieruchomość położona na osiedlu mieszkaniowym, w sąsiedztwie zabudowania ( domy mieszkalne, domy w trakcie realizacji ) oraz grunty niezabudowane . Działka posiada regularny kształt prostokąta, o bokach dł. ok.30m oraz ok.35m. Dojazd drogą wew. o nawierzchni częściowo utwardzonej grysem kamiennym. Dostęp do drogi publicznej jest też możliwy przez ustanowioną w dziale III KW bezpłatną służebność drogi polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 260/5 na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki nr 260/6 Działka nieogrodzona, niezagospodarowana, teren płaski, porośnięty dziko rosnącą roślinnością. Sieci uzbrojenia w drodze:  energetyczna, wodociągowa i gazowa. W/g uproszczonego wypisu z rejestru gruntów oraz zgodnie z zapisem w WKW działka oznaczona jest symbolem RIVa  - grunty orne. Przeznaczenie w MPZP -  1MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa. Szczegółowe zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu dla w/w działki zapisane w mpzg  dostępne w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 200.316,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 150.237,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 20.031,60zł)

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 553/20

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Oględziny nieruchomości  na dwa tygodnie  przed licytacją,  operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie) Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/579760