samochód osobowy PORSCHE CAYMAN II Licytacja -LICYTACJA ODWOŁANA

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

LICYTACJA ODWOŁANA ​

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy mający kancelarię w Oleśnicy przy ul. Matejki 26/3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się w siedzibie dłużnika w  Syców ul.  Kolejowa 16 B druga licytacja ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy PORSCHE CAYMAN  r.pr. 2007 , nr.rej. DOL46961 , VIN: WP0ZZZ98Z7U754602,  data I rej. w kraju 01-07-2013r - szt 1 
 

Wartość szacunkowa 90 000,00 zł       cena wywołania 45 000,00 zł


Rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania należy wpłacić w kancelarii lub na konto komornika : Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. akt sprawy KM 212/18 najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest nższa niż pięć tysięcy złotych. Ceną wywoławczą każdej ruchomości w pierwszej licytacji licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu, w drugiej licytacji 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,  jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. 
Komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji. 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/460947