I Licytacja lokalu w Kiełczowie i udziału w drodze dojazdowej

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy
Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 20-09-2021 w sali nr 20 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
o godz. 11.20  
nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny i udział związany z własnością lokalu w wysokości 456/10000 położonej w: Kiełczów ul. Agrestowa 19a/2 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  nr WR1E/00102998/1
 
o godz. 11.40
 - udziału w wysokości 6/384  w nieruchomości oznaczonej jako: działka gruntu nr 556/7 o pow. 0,2098ha  położonej w miejscowości Kiełczów gm.Długołęka  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy o numerze WR1E/00081762/4 ( udział w drodze dojazdowej) 
 
Dojazd do  lokalu o numerze WR1E/00102998/1 położony jest przy drodze wewnętrznej, której współwłaścicielami są właściciele lokalów w budynku (WR1E/00081762/4) W celu skutecznej sprzedaży lokalu pod adresem ul.  Agrestowa 19A/2 Kiełczów niezbędne jest przystąpienie do także licytacji  udziału w drodze w wysokości 6/384 w nieruchomości WR1E/00081762/4.
 
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 2 położony w Kiełczowie przy ulicy Agrestowej nr 19 A, gminie Długołęka, powiecie oleśnickim, województwie dolnośląskim oraz droga wewnętrzna w granicach działki nr ewid. 556/7 obręb Kiełczów. Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy prowadzi księgi wieczyste nr WR1E/00102998/1 (lokal) i WR1E/00081762/4 (droga wewnętrzna). 
 
Nieruchomość położona jest w zachodniej części Kiełczowa na nowym osiedlu mieszkaniowym w odległości 4,0 km na południowy-zachód od Długołęki oraz 1,3 km na wschód od granic Wrocławia. Na terenie działki znajdują się dwa małe budynki wielorodzinne, teren wokół budynków jest ogrodzony. Część terenu działki przed budynkiem 19-19A oraz dojście do budynku 19B-19C została utwardzona przy pomocy kostki betonowej. Przed budynkami (od strony ulicy) znajduje się mały parking. Na ogrodzonym terenie wokół budynku każdy właściciel lokalu posiada wydzielony ogródek. Dojazd do lokalu drogą wewnętrzną. Lokal mieszkalny szczytowy, położony jest na I piętrze, okna z lokalu wychodzą na dwie strony. Wejście do lokalu odbywa się z klatki schodowej. Struktura powierzchni mieszkania: przedpokój  3,61m2, pokój dziennyz kuchnią19,12m2, łazienka  5,5m2, sypialnia (pokój II) 11,64m2 - powierzchnia użytkowa 39,90m2. Układ funkcjonalny lokalu rozkładowy, bez wydzielonego przedpokoju i wydzielonej kuchni. Lokal posiada balkon. Właściciel lokalu nie korzysta z żadnych pomieszczeń przynależnych. Instalacje - wodna zimna i ciepła, kanalizacyjna, elektryczna i gazowa. Ogrzewanie indywidualne - centralne etażowe na gaz - dwufunkcyjny kocioł w łazience. Lokalu wymaga prac remontowo-naprawczych (panele, miejscami tynki, drzwi wewnętrzne, wymiana oszklenia drzwi balkonowych oraz wyposażenie kuchni)
 
Lokal WR1E/00102998/1
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 217.600,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 163.200,00 zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj.21.760,00 zł) 
 
Udział 6/384  w drodze wewnętrznej objętej WR1E/00081762/4 
Wartosć udziału oszacowana jest na kwotę: 2.800,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2.100,00 zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj.280,00 zł) 
 
Rękojmie powinny być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym  na konto komornika w Bank Spółdzielczy
w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 336/19 
Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.
 
Oględziny nieruchomości przed licytacją odbędą się na dwa tygodnie przed licytacją tj. 06-09-2021r. o godz. 12.00
operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
 
 Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

                     
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (071) 721 84 40