I licytacja nieruchomości Biskupice gm. Syców

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 04-07-2023 o godz.10.50 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, działka nr 247 położonej w miejscowości Biskupice gmina Syców posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy numer KW WR1E/00061062/1 będąca własnością Sentrade sp.z o.o. Warszawa repr. kuratora: Kancelaria Adwokacka adw. Daria Kuczyńska 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,2000ha, działka nr 247, w/g uproszczonego wypisu rejestru gruntów ( użytki i klasy),  nieruchomość oznaczona jest symbolem Ba - tereny przemysłowe. Nieruchomość położona w połud.-wschodniej części wsi Biskupice, przy skrzyżowaniu dróg powiatowych,  oddalona 5,8km na zachód od centrum Sycowa  oraz 23km na północny wschód od Oleśnicy, Położona bezpośrednio przy utwardzonych drogach powiatowych asfaltowych w miernym stanie bez chodników i oświetlenia (od N i W), w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej. Nieruchomość ma kształt trapezu o wym. max szer.52m, max głęb. 37m, max przekątna 63m, zorientowana na kierunku N-S, teren  płaski,  posiada dostęp do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej znajdujących się w drodze. Na działce bezodpływowy zbiornik na ścieki, działka ogrodzona, z 2 bramami wjazdowymi (od S i W), częściowo utwardzona, częściowo zabudowana budynkiem produkcyjnym z zapleczem socjalnym oraz częściowo porośnięta trawą. Na terenie działki obiekty niezwiązane z gruntem w postaci namiotu magazynowego oraz kontenerów biurowych. Budynek produkcyjny z zapleczem socjalnym - wolnostojący, niepodpiwniczony, zróżnicowana wysokość i różne pokryciach dachu. Dane tech. budynku : pow. zabud. 445m2, pow. użytkowa 359,8 m2, wys. pomieszczeń 2,44 - 3,94m. Wejście i 2 wjazdy do budynku od strony wschodniej , jeden od  południowej. Struktura budynku : pom. socjalne (stołówka) 14,1m2, szatnia 12,7m2, wc 2,5m2, węzeł sanit 4,7m2, pom. produk.I 168,8m2, rozdzielnia 6,5m2, produk.II 37,2m2, produk. III 66,5m2, warsztat 24,2m2, magazyn 22,6m2 - razem 359,8m2 Budynek wybudowany w II połowie XX wieku w tech. tradycyjnej. Fundamentów biegły nie badał, ściany murowane, stropy monolityczne.,dachy płaskie pokryte papą lub blachą trapezową, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką. Stolarka okienna zróżnicowana, okna drewniane z podwójna szybą, pcv z szyba zespoloną oraz metalowe z pojedynczą szybą. Drzwi i wrota zew. oraz w części prod. metalowe, w części socjalnej drewniane . Elewacja tynko-cementowa, brak ocieplenia. Instalacje - wodociągowa, kanalizacyjna (do szamba), elektryczna, wentylacja grawitacyjna. Budynek nie posiada systemu ogrzewania - pomieszczenia są podgrzewane przez ciepło wydzielane przez maszyny produkcyjne. Na budynek składa się 5 obiektów w zabudowie zwartej, wykonanych w różnym okresie. Poszczególne obiekty obejmują: - pom. socjalne -nr ewid. bud. 145, pow. zabud.45m2 ,  parterowe z dachem jednospadowym ; - pom. prod.I i rozdzielnia - nr ewid. 146,  pow. zabud.198m2 ,  parterowe z dachem dwuspadowym; - pom. prod.II - nr ewid. 151, pow. zabud.45m2,  parterowe z dachem dwuspadowym; - pom. prod. III i magazynek - nr ewid.153,  pow. zabud.120m2, parterowe z poddaszem nieużytkowym; - warsztat - nr ewid. 155, pow. zabud.39m2, parterowy z dachem z dachem jednospadowym. Do budynku dobudowano wiatę. Wykończenie  - pomieszczenia socjalne wykończone podobnie, na podłodze terkota, ściany tynkowane i malowane z lamperią, w prysznicu na ścianach glazura. WC wyposażone w stojącą muszlę ustępową typu kompakt oraz umywalkę. Węzeł sanitarny wyposażony w prysznic oraz elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody (tzw. bojler). W pomieszczeniach przy podłodze widoczne są ślady wilgoci miejscami tynk jest napuchnięty, armatura zdekompletowana. Pomieszczenia prod. i magazynowe wykończone podobnie, podłogi betonowe, ściany tynkowane i malowane z lamperią. Pomieszczenia wymagają częściowych prac remontowych i odświeżenia (pomalowania) w celu poprawy standardu. Część socjalna wymaga systemu ogrzewania.  Przeznaczenie w MPZP - Teren objęty obowiązującym MPZP oznaczony  symbolem: 1P/U - Tereny zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej lub usługowej Działka położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 

W dziale III księgi wieczystej ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe - odpłatne i na czas nieoznaczony prawo użytkowania na rzecz osoby trzeciej ujawnionej w księdze wieczystej wpisane na podstawie ustanowienia odpłatnego użytkowania z dnia 18-03-2021

Nieruchomość objęta jest również umową najmu na rzecz Wiplast Box Sp.z o.o. z siedzibą w Sycowie zawartą 30-08-2021 na czas określony tj. do dnia 31-12-2026r. Zgodnie z § 7 punt 2 w/w umowy żadna ze stron nie może odstąpić od umowy, ani jej wypowiedzieć lub rozwiązać przez upływem czasu obowiązywania umowy.

Zgodnie z art 830 § 4 kpc oddanie zajętej nieruchomości w użyczenie, leasing, najem lub dzierżawę jest bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości w egzekucji. - wszczęcie egzekucji z nieruchomości nastąpiło w dniu 29-07-2021 , umowa najmu została zawarta w dniu 30-08-2021, w związku z powyższym nie będzie miał zastosowania przepis art. 1002 k.p.c. 

( Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.) 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 411.000,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 308.250,000 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 41.100,00 zł)

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 839/21

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Oględziny na dwa tygodnie przed licytacją w dniu 27-06-2023 o godz.10.00,  operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

                                 
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
 
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (071) 721 84 40 od poniedziałku do czwartku 
 

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/591821