I licytacja nieruchomości działki Łozina

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I  w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 10-02-2023 o godz. 08:30 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość  gruntowa, działki nr 30/1 , 225 , 243 , 224/1 , 224/2  o łącznej pow. 4,7779 ha położonej w miejscowości Łozina gm. Długołęka stanowiąca własność dłużnika: Fedyk Jan i Fedyk Zdzisława posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy numer KW WR1E/00033129/4. 

 

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 4,7779ha,  położona w trzech miejscach w zachodniej części obrębu Łozina, głównie 500m na południe od drogi do wsi Tokary, około 1,3 km od centrum wsi Łozina i  800 m od zabudowań wsi Tokary. Nieruchomość tworzy pięć działek, dwie działki położone pojedynczo (działki 30/1, 243),  pozostałe w grupie (224/1; 224/2 i 225). Najdalsze działki dzieli odległość 0,7 km. W sąsiedztwie tereny rolne, a w bliskiej okolicy zabudowa zagrodowa oraz droga ekspresowa. Dojazd do nieruchomości na odcinku do 750m drogą gruntową. W dziale I księgi wieczystej wpisane są budynki,  w toku oględzin nie stwierdzono budynków,  potwierdza to ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez Starostę powiatu Wrocławskiego. 
Działka 30/1 - pow. 1,1522ha , 150 m na północ od drogi powiatowej do wsi Tokary, kształt trapezu o wymiarach: szer.150 m x głęb. 50-105 m ma bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej - od strony zachodniej. Brak jest mediów, teren płaski,  grunty klas RIVb i RV, z przewagą  RIVb., występują gleby bielicowe i pseudobielicowe; kompleks żytni dobry.  Działki 224/1 - pow. 0,4220ha i 224/2 - pow. 0,6545ha - położone 550m na południe od drogi powiatowej do wsi Tokary, działki sąsiadują ze sobą i łącznie posiadają kształt zbliżony do prostokąta o szer. 70m i dług.160m, na kierunku północ-południe. Działka 224/2 posiada bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej (od strony północnej), działka 224/1 posiada dostęp pośredni (przez działkę 224/2). Działki nie są uzbrojone,  grunty klasy ŁIV i Lz z przewagą gruntów klasy ŁIV, gleby czarne zdegradowane, kompleks lasy, Teren  niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, w dniu oględzin porośnięte drzewostanem - buki i olsze o średniej pierśnicy 22 cm, wysokości 15m, w wieku około 20 lat. Działka 225 - pow. 1,4967ha, położona 700m na południe od drogi powiatowej do wsi Tokary,  kształt zbliżony do prostokąta o szer. 70m i dług. 215m, na kierunku północ-południe i bezpośredni dostęp do gruntowej drogi od strony południowej. Działka nieuzbrojona,  grunty klasy RIVa, RIVb, RV, RVI z przewagą gruntów klasy RIVa, gleby czarne zdegradowane, gleby bielicowe i pseudobielicowe, gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne; kompleksy zbożowo-pastewny mocny, żytni dobry i żytni bardzo słaby. Teren niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, użytkowany rolniczo. Nad połud.-wsch. rogiem działki przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia. Działka 243 - pow. 1,0525ha, położona 500m na południe od drogi powiatowej do wsi Tokary,  kształt zbliżony do trapezu o szer. 100-106m x głębokość 102m, bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej - od strony wschodniej. Brak mediów, teren płaski , grunty klasy RIVa, gleby czarne zdegradowane, kompleks pszenny dobry. Działki położone są w obszarze oznaczonym w mpzp jako: RP1 - tereny gruntów rolnych. Obecnie prowadzone są prace nad zmianą mpzp,w studium działka 30/1 objęta symbolem: R - tereny rolne z wykluczeniem realizacji zabudowy,  działki 224/1, 224/2, 225 i 243 symbolem: AG1 - tereny funkcji aktywności gospodarczej z wykluczeniem inwestycji uciążliwych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.363.000,00 zł. 


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 1.022.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 136.300,00 zł) 


Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. GKM 39/21
Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Oględziny na dwa tygodnie przed licytacją , operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie) Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.