DRUGA LICYTACJA W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - lokal Bierutów Rynek 3/12

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości na podstawie art.  986 4 § 3 kpc,

że w dniu 23-01-2023 o godz. 10:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl rozpocznie się  :

 

DRUGA  LICYTACJA W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość i udział związany z własnością lokalu w wysokości 350/10000 położony w miejscowości Bierutów Rynek 3/12 stanowiący własność dłużnika Batóg Rafał posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr WR1E/00053967/6
Lokal w budynku wielorodzinny (r.bud. 1971r) podpiwniczonym, pięciokondygnacyjnym wybudowany w technologii tradycyjnej. Lokal mieszkalny jest lokalem środkowym, położonym na III piętrze, okna z lokalu wychodzą na dwie strony (północ i południe). Wejście do lokalu z klatki schodowej. Struktura pow.: przedpokój 6,0m2; pokój I 15,5m2; łazienka z WC 3,1m2; kuchnia  6,6m2; pokój II 11,8m2 -razem  43,0m2 Układ lokalu rozkładowy , z jasną kuchnią ( gazowa kuchenka z piekarnikiem -gaz z butli, w kuchni znajduje się kocioł CO na opał stały), łazienka z WC ciemna ( w łazience pojemnościowy podgrzewacz wody). Lokal posiada balkon od strony podwórka (południa), do lokalu przynależy piwnica na zasadach udziału w częściach wspólnych. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 136.700,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzewcie wartości oszacowania tj. kwotę: 91.133,33 zł.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 30-01-2023 o godz. 10.00

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj.13.670,00 zł)

Rękojmię należy złożyć najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na konto komornika w Banku Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Km 154/17

Za datę złożenia rękojmii przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer Pesel, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Oględziny na dwa tygodnie przed licytacją tj. 09-01-2023r. o godz. 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym https://elicytacje.komornik.pl , w systemie po zalogowaniu do wglądu protokół opisu i oszacowania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/576527