PIERWSZA LICYTACJA W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - I licytacja lokalu Oleśnica ul. Klonowa Oleśnica

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości na podstawie art.  986 4 § 3 kpc,

że w dniu 25-01-2023 o godz. 10:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl rozpocznie się  :

 

PIERWSZA  LICYTACJA
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny i udział związany z własnością lokalu w wysokości 90/10000 położonej w Oleśnica ul. Klonowa 12B/22 stanowiący własność dłużnika Kalbarczyk Adam posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr WR1E/00076576/5. Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinny, wolnostojący, podpiwniczony, z dachem płaskim, technologia prefabrykat (r.bud.1977). Podlega pod zarząd SM Zacisze, dostęp do dróg publicznych od ulicy Klonowej, Wileńskiej i  Kochanowskiego. W kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia piwniczne. Lokal środkowy, położony na X piętrze (ostatnim), okna z lokalu na dwie strony. Pow.: pokój 20,44m2; pokój 9,00m2; pokój 9,20m2; kuchnia 7,00 m2; łazienka 2,60m2, wc 1,10m2; przedp. 7,60m2 - razem 56,94 m2 W kuchni kuchenka gazową 4-palnikową z piekarnikiem; instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna i gazowa; ogrzewanie centralne miejskie, grzejniki w większości żeliwne żeberkowe, w łazience grzejnik drabinkowy. Układ funkcjonalny, rozkładowy, z jasną kuchnią, łazienką, oraz z osobnym wc, lokal posiada loggię i  prawo  korzystania z przynależnej piwnicy o powierzchni 2,10m2. Pow. w KW 59,04 m2 jest sumą pow. lokalu i pom. przynależnych. 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 357.500,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 268.125,00 zł.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 01-02-2023 o godz. 10.00

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 35.750,00 zł)

Rękojmię należy złożyć najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na konto komornika w Banku Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Km 371/22

Za datę złożenia rękojmii przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer Pesel, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Oględziny na dwa tygodnie przed licytacją tj.11-01-2023r. o godz. 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym https://elicytacje.komornik.pl , w systemie po zalogowaniu do wglądu protokół opisu i oszacowania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/577357