I licytacja udziału 7/84 w nieruchomości zabudowanej w Działoszy gm. Syców

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu  08-02-2023 o godz. 14.50 w sali nr 20 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału w wysokości 7/84 w nieruchomości oznaczonej jako: grunty orne działka 94/9, grunty rolne zabudowane działka 94/11 o łącznej powierzchni 0,6141 ha  położonej w miejscowości Działosza gmina Syców posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Oleśnicy nr WR1E/00079697/0. 

Opis nieruchomości:
Udział w wysokości 7/84 w nieruchomości składającej się z 2 działek sąsiadujących ze sobą :grunty orne działka 94/9, grunty rolne zabudowane działka 94/11 o łącznej pow. 0,6141 Kształt działek zbliżony do prostokąta, położone na płaskim terenie. Dojazd bezpośredni z utwardzonej drogi publicznej . Działka 94/9 pow. 0,50 ha, kształt litery „L” , nieogrodzona, nieutwardzona, niezabudowana, użytkowana rolniczo. W/g uproszczonego wypisu z rejestru gruntów działka posiada oznaczenie RB IIIb ( grunty orne )  na obszarze 0,31 ha S-RB III ( sad) na obszarze 0,19 ha.
Działka 94/11 pow. 0,1141 ha, kształt zbliżony do prostokąta, częściowo ogrodzona, częściowo utwardzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Dojście do budynku utwardzono przy pomocy kostki betonowej , wjazd na teren działki nieutwardzony. Niezabudowana część działki porośnięta jest zielenią.
Budynek mieszkalny - wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, kryty dachem dwuspadowym, usytuowany jest w południowej części działki. Budynek wykończony i zamieszkały. 
Budynek gospodarczy - wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy kryty dachem dwuspadowym, . w środkowej części działki, frontem do drogi. W/g uproszczonego wypisu z rejestru gruntów działka posiada oznaczenie Br-R IIIb ( grunty rolne zabudowane ) na obszarze 0,1141 ha Teren nieruchomości  objęty MPZP.

 

Udział w wysokości 7/84  w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 28.858,00 zł. 

Cena wywoławcza udziału w wysokości 7/84 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 21.643,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 2.885,80 zł) 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 4723/17

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia potencjalnym nabywcom  nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie  przed licytacją tj. 25-01-2023 godz. 12.00 ,  operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.