II Licytacja lokalu w Ligota Mała gmina Oleśnica

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy

Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 02-03-2023r. o godz. 13.00 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny o pow. 74,4 m2  i udział związany z własnością lokalu 2500/10000 położonej w miejscowości : Ligota Mała 108/5 gmina Oleśnica posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr WR1E/00055860/0 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w środkowej części wsi Ligota Mała, w budynku wielorodzinny, w zabudowie wolnostojącej.  Lokal mieszkalny szczytowy, położony na parterze, okna wychodzą na jedną stronę (podwórko), wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z terenu działki. Powierzchnia : pokój I 23,5m2, pokój II 22,5 m2, korytarz 6,4 m2, łazienka 4,2 m2, kuchnia 17,8 m2 - 74,4 m2 Lokal nie posiada logii ani balkonu, do lokalu przynależy piwnica o pow. 3m2 oraz pomieszczenie gospodarcze. 
Oba pomieszczenia dodatkowe dostępne są z pomieszczenia kuchni. Układ: częściowo przechodni, z jasną kuchnią i wydzielona łazienką. W łazience znajduje się kocioł centralnego ogrzewania i pojemnościowy podgrzewacz wody (tzw. bojler). Łazienka wymaga remontu i poprawy standardu. Kuchnia jasna, z gazową kuchenką 4-palnikową z piekarnikiem (gaz z butli). Instalacje: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie indywidualne (centralne etażowe na opał stały).  Z udziałem w częściach wspólnych przypisanych do własności lokalu w wysokości 2500/10000  związane jest prawo korzystania z garażu, z uwagi na brak umów każdy ze współwłaścicieli nieruchomości ma prawo korzystania z części wspólnych na tych samych prawach. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 222.800,00 zł. 

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 148.533,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 22.280,00 zł)  Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmilub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 
z podaniem syg. KM 612/21

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Ooględziny na dwa tygodnie przed licytacją tj. 16-02-2023r. o godz. 11.00, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie) Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/579805