I licytacja domu - segmentu w zabudowie szeregowej w Wilczyce gm. Długołęka

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Kancelaria Komornicza nr I  w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 06-10-2023 o godz. 13.30 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej w KW jako nieruchomość gruntowa, zurbanizowane tereny niezabudowane, działka nr 237/8 o pow.0,0400ha obecnie zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (licytacji podlega segment skrajny) położonej w miejscowości Wilczyce ul. Stokrotkowa 13, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, stanowiącej własność dłużnika Podgórski Maciej i posiadającej założoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy o numerze KW WR1E/00099343/0 

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w południowo-wschodniej części wsi Wilczyce, na terenie kameralnego osiedla w otoczeniu terenów rolnych. Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (licytacji podlega segment skrajny). Teren działki płaski, ogrodzony od frontu i od strony sąsiedniego segmentu drewnianym płotem, z pozostałych stron siatką handlową na słupkach stalowych. Za budynkiem teren działki podniesiony względem otaczającego terenu. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Dojazd od strony Wrocławia i Długołęki drogami asfaltowymi. Nieruchomość położona przy ulicy Stokrotkowej ( droga  asfaltowa, bez wydzielonych chodników, oświetlona). Działka w kształcie prostokąta o wym.: szer. frontu 13m x głęb. 31m, max przekątna 33m; zorientowana na kierunku północno-południowym, ogrodzona, w około 40 % zabudowana (budynek mieszkalny wraz z powierzchnią utwardzoną). 
Dom niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym wraz wbudowanym garażem.  Główne wejście do budynku oraz wjazd do garażu znajdują się od ulicy. Z tyłu budynku dodatkowo wyjście z salonu na taras.  
Podstawowe dane techniczne obiektu: ilość kondygnacji - parter i poddasze użytkowe, pow. zabud. 109m2, pow. użytk. 37,1m2, kubatura segmentu "C" ok. 560m3 Zgodnie z projektem układ następujący: parter - wiatrołap 2,7m2,hol 7,1m2,kuchnia 7,2m2, salon z jadalnią 29,2m2, pokój 8,8m2,łazienka 3,1m2, pom. gospodarcze 5,m2, garaż 20,0m2- razem 83,2m2; piętro- hall 4,3m2, łazienka 5,4m2, pokój I 16,3m2, pokój II 11,0m2, pokój  III 12,1m2,strych 4,8m2- razem 53,9m2 Instalacje wew. : wodna z sieci gminnej, kanalizacyjna do sieci lokalnej, gazowa z sieci, elektryczna z sieci, ogrzewanie indywidualne gazowe+kominek w salonie, wentylacja grawitacyjna. Wykończenie wnętrz, wyposażenie: w salonie znajduje się kominek, kuchnia otwarta, w pom. gosp. znajduje się wiszący gazowy dwufunkcyjny kocioł, pow. pod skosami dachu jest zabudowana szafami na wymiar z przeznaczeniem na przechowywanie odzieży i sprzętu domowego. Przeznaczenie w MPZP - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 823.000,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 617.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj.82.300,00 zł) 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Km 989/21


Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Oględziny na dwa tygodnie przed licytacją tj. 29-09-2023r. o godz. 10.00 , operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym uzgpodnieniu telefonicznym terminu.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
 
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu 071 721 84 40 od poniedziałku do czwartku