I licytacja działki i udziału w drodze - Krzeczyn gmina Oleśnica

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 

że w dniu 25-09-2023r. w sali nr 20 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

o godz. 14.30
nieruchomość gruntowa, działka nr 249/81 o pow. 0,0,995 ha położona w miejscowości Krzeczyn gmina Oleśnica  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy numer  WR1E/00099800/2  należąca do dłużnika Dagmara Olejarz

 

o godz. 14.45
udział w wysokości 38/80 w nieruchomości gruntowej, działka nr 249/75 o pow. 1,2560 ha położona w miejscowości Krzeczyn gmina Oleśnica  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy numer WR1E/00099810/5  należąca do dłużnika Dagmara Olejarz

Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z  nieruchomości WR1E/00099800/2 ( działka 249/81) należy przystąpić do licytacji udział w wysokości 38/80 w WR1E/00099810/5 ( działka 249/75- droga dojazdowa wewnętrzna)

Działka 249/81- KW WR1E/00099800/2
Działka o powierzchni 0,0995ha, posiada kształt prostokąta o wym.: szer.22,5m, głęb.44m, max przekątna 49m,  położona w terenie płaskim. Dojazd - działka posiada pośredni dostęp (przez drogę wewnętrzną - działkę 249/75) do drogi publicznej. Działka znajduje się co prawda przy drodze powiatowej lecz od strony drogi powiatowej znajduje się rów melioracyjny, zaś teren działki jest wyniesiony ponad poziom drogi co uniemożliwia bezpośredni wjazd z drogi powiatowej. Uzbrojenie terenu w media - przy działce brak sieci. Zagospodarowanie działki - działka jest nieogrodzona, niezabudowana, nieutwardzona, w dniu oględzin użytkowana rolniczo. Przeznaczenie w mpzp:  MN/5 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Udział w wysokości 38/80 - działka 249/75 - KW WR1E/00099810/5 
Działka o powierzchni 1,2560 ha, posiada kształt tzw. grzebienia o max wym.: 600 x 210m. Działka położona jest w terenie płaskim. Dojazd - działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (działki 217). Uzbrojenie terenu w media - przez teren działki przebiegają rurociąg paliwowy i sieć telekomunikacyjna. Zagospodarowanie działki - działka nie jest wydzielona fizycznie i znajduje się w kompleksie działek obecnie użytkowanych rolniczo
Przeznaczenie w mpzp: KDD/2 - tereny dróg klasy dojazdowej KDW/1, KDW/2, KDW/3, KDW/4 - tereny dróg wewnętrznych

Nieruchomość WR1E/00099800/2 oszacowana jest na kwotę: 35.800,00 zł . 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 26.850,00 zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 3.580,00 zł) 

Udział w wysokości 38/80 w WR1E/00099810/5 oszacowany jest na kwotę: 2.900,00 zł 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 2.175,00 zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 290,00 zł) 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 4056/18

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia potencjalnym nabywcom  nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją ,  operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym uzgodnuniu telefonicznym.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
 
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu 071 721 84 40 od poniedziałku do czwartku