I licytacja działki gruntu i udziału 1/2 drodze dojazdowej w w miejsowości Łozina gm. Długołęka

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy  Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 06-12-2023  w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

o godz .13.00
nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 195/6 o pow. 0,4347 ha położonej w miejsowości Łozina gm. Długołęka stanowiącej własność dłużnika Fedyk Marcin posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00111523/7 - działka gruntu 

o godz. 13.15 
udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 195/5 o pow. 0,0765 ha położonej w miejscowości Łozina gm. Długołęka stanowiącej własność dłużnika Fedyk Marcin posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00117264/5 - droga dojazdowa do działki gruntu objętej  KW WR1E/00111523/7

Opis nieruchomości:WR1E/00111523/7 - działka gruntu 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni pow. 0,4347 ha ,  działka nr 195/6,   posiada regularny kształt, zbliżony do trapezu, o bokach dł. około 104m,112 m,40 m,41 m. Położona w drugiej linii zabudowy od drogi głównej ul. Nowego Osiedla, która stanowi drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Do działki dojazd jest możliwy pzez działkę nr 195/5 to droga wewnętrzna, której współwłaścicielem jest dłużnik. Ponadto działka 195/6 została odłączona z księgi wieczystej prowadzonej dla działki195/5, która powinna stanowić drogę wewnętrzną do nieruchomości wycenianej. Działka zlokalizowana w peryferyjnej części wsi. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa,  domy mieszkalne w trakcie realizacji oraz grunty rolne. Działka nieogrodzona i niezagospodarowana. Obszar płaski, porośnięty dziko rosnącą roślinnością. Teren działki w przewadze przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, część działki o powierzchni około 200m2 przeznaczona pod ciąg pieszo jezdny. Uzbrojenie: sieć energetyczna wzdłuż granicy działki na odcinku o długości jednego z boków (około 104m) i sieć wodociągowa WO110 w odległości około 40m ( koniec sieci wodociągowej).  W/g wypisu z rejestru gruntów oznaczenie : RIVa  - 0,1446 ha - grunty orne, RIVb - 0,0796 ha - grunty orne, PsIV - 0,2105 ha – pastwiska trwałe. Przeznaczenie w MPZP - MN/1 – przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, przeznaczenie dopuszczalne: usługi do 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, budynki gospodarcze, garaże, wiaty, KPj teren ciągu pieszo-jednego :szerokość drogi w liniach rozgraniczających 5m. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ciągu pieszo  jezdnego wynosi 6m . Infrastruktura tech. - linia sieci energetycznej średniego napięcia wraz z pasem technologicznym, w obrębie którego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu. 
 

Opis udział 1/2 w WR1E/00117264/5 - droga dojazdowa 
Działka posiada kształt bardzo wydłużonego prostokąta charakterystyczny dla dróg dojazdowych o wymiarach około 5m szer. oraz 151m dług. Wąski pas gruntu biegnie wzdłuż działek sąsiednich zabudowanych domami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi oraz działek niezabudowanych dochodząc do działki nr 195/6 również niezabudowanej. Dojazd od strony ulicy Nowego Osiedla.
Na terenie działki od strony ulicyrosną drzewa iglaste i owocowe oraz krzewy, pozostała część działki o nawierzchni gruntowej częściowo porośnięta jest trawą. Na części granicy z działkami sąsiadującymi postawione zostało betonowe ogrodzenie. Działka na dzień oględzin nie spełniała kryteriów dojazdu tj.funkcji wewnętrznej drogi dojazdowej ze względu na nasadzenia roślinne, które uniemożliwiają przejazd oraz utrudniają przejście przez przeważającą część działki. Działka stanowi dojazd do nieruchomości gruntowej niezabudowanej  należącej do dłużnika oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr nr 195/6 objętej KW WR1E/00111523/7, która nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej . Przeznaczenie w MPZP -  MN -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa, przeważająca część działki symbolem KL 2 - publiczna komunikacja drogowa – ulica kl. „L” – lokalna (w obszarach zainwestowanych) na powierzchni około 30m2. 

Celem zapewnienia dostępu ( dojazdu ) do nieruchomości objętej KW  WR1E/00111523/7 należy przystąpić do licytacji udział 1/2 w WR1E/00117264/5 - droga dojazdowa 

 

Nieruchomość KW WR1E/00111523/7 oszacowana jest na kwotę:  507.685,00 zł.  
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 380.763, 75 zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj.50.768,50 zł) 

 

Udział 1/2 w nieruchomości KW WR1E/00117264/5 oszacowany jest na kwotę:  24.209,00 zł  
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowaniatj. kwotę: 18.156,75 zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 2.420,90 zł) 

Rękojmie powinny być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Km 114/22
Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Oględziny nieruchomości na dwa tygodnie przed licytacją,  operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wgląduw kancelarii komornika po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 

prawo o notariacie) Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.