I licytacja nieruchomości - dom w w miejscowości Łuczyna 18 A gmina Dobroszyce

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy  Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 28-05-2024 o godz. 13.15 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, grunty rolne zabudowane, działka nr 504/4 o pow.0,0978ha położonej w miejscowości Łuczyna gmina Dobroszyce stanowiącej własność dłużnika Nogalski Dominik posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr WR1E/00079433/2

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym, położona w miejscowości (wsi) Łuczyna  nr 18A, przy głównej drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki regularny, o zróżnicowanej konfiguracji terenu, opadającej w kierunku drogi dojazdowej. W sąsiedztwie zabudowa siedliskowa. Działka  ogrodzona siatką z bramą wjazdową i furtką z paneli stalowych.  Teren działki słabo zagospodarowany, brak utwardzonych dojść i dojazdów,  wyposażony w infrastrukturę techniczną : woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna. Dom mieszkalny jednorodzinnym, wolnostojącym, położonym w centralnej części działki, na niewielkim wzniesieniu. Obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wybudowany na na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja z 27-09-2011r) wykonany w technologii szkieletu drewnianego. Główne wejście od strony drogi dojazdowej, z boku budynku wyjście na taras. Dane z projektu budowl.: pow.zab. 57,06m2, pow.użytk. 75,42m2, pow.całk. 146,25m2, kubatura  215 m2. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową do przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do przyłącza kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren działki, centralnego ogrzewania z piecem na opał stały i elektryczną. Zestawienie pow. po inwentaryzacji : parter - salon z aneksem kuch.38,32m2, sień 2,92m2, łazienka 2,75m2, kotłownia 2,72 m2 - razem 46,71m2 ; piętro - pokój I 8,65m2, pokój II 7,79m2, pokój III 7,51m2, przedpokój 4,56m2, klatka schodowa 2,99m2, pom. gosp. 3,60 m2 - razem  35,10m2 Razem pow. użytk.81,81 m2 Stan techniczny - budynek bez garażu, prace wykończeniowe niezakończone - brak izolacji ścian i stropu w pomieszczeniu kotłowni, brak rur i rynien spustowych, na części elewacji brak wykończenia płytkami elewacyjnymi. Schody wejściowe niewykończone, deski na tarasie oraz słupy drewniane wykazują ponad normatywne zużycie. Łazienka na poddaszu nieurządzona, na dzień oględzin użytkowana jako pomieszczenie strychowe bez wykończenia wewnętrznego, bez połaci dachowej oraz ścian. Na niektórych ścianach widoczne zacieki. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy położony w narożniku działki , wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy wybudowany w technologii drewnianej. Budynek nie posiada żadnej dokumentacji, brak dokumentów zezwalających na wybudowanie. Obiekt nie związany z gruntem, tymczasowy, stanowi dodatkowy element zagospodarowania terenu działki.  Występuje niezgodność pomiędzy stanem rzeczywistym, a wynikającym z księgi wieczystej w zakresie zabudowań na działce nr 504/4. W Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w roku 2011 działka nr 504/1 została podzielona na działki nr 504/3 oraz 504/4. Na działce 504/4 były ujawnione dwa budynki gospodarcze o powierzchniach zabudowy 127 m2 oraz 7 m2. Do Wydziału Geodezji zgłoszono rozbiórkę tych budynków.  Obecnie na działce nie został ujawniony budynek mieszkalny oraz brak zgłoszenia na budynek gospodarczy.  Na dzień oględzin budynek mieszkalny nie został zgłoszony do użytkowania.  Przeznaczenie w MPZP -  działka gruntu 504/4 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Dobroszyce nr 118/2011 teren działki przeznaczony pod inwestycję polegającą na „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem wolnostojącym z częścią gospodarczą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zgodnie z uchwałą nr -166/2020 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28-05-2020r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Dobroszyce dla obszarów położonych w obrębie Dobroszyce, Łuczyna i Strzelce działka nr 504/4 położona jest na terenie oznaczonym na rysunku studium jako: - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz leży w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie” – projektowana. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 288.800,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 216.600,00 zł

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 28.880,00 zł) 

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Km 90/13, z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji. Wpłaty wadium zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją tj. 14-05-2024r.o godz. 09.00, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/615386