I licytacja nieruchomości Oleśniczka gmina Długołęka

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I  w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 24-07-2024r. o godz. 14.00 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 165/4 po pow. 0,1110ha, sposób korzystania- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy położonej w miejscowości Oleśniczka gmina Długołęka stanowiącej własność dłużnika Zwierzchowska Wioletta i Zwierzchowski Artur posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr WR1E/00113285/0. 

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana rozpoczętą budową domu mieszkalnego oraz budynkiem garażowym położona we Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska, powierzchnia działki pokryta trawą. Wymiary działki odczytane ze skali mapy wynoszą około 26m x 48m x 21m x 47m.  Działka posiada dojazd drogą oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 370 (droga żwirowa). Pomiędzy działką a drogą dojazdową znajduje się działka nr 165/3 oznaczona symbolem Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych. Działka posiada również bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 165/8. Działka uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej : sieć energetyczną, sieć wodociągową, w bliskim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz tereny niezabudowane. Na terenie działki znajduje się rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku garażowego wolnostojącego. Stan zaawansowania budowy budynku mieszkalnego: wykonane zostały fundamenty wraz z izolacją i przyłączem kanalizacyjnym i wodociągowym, mury zewnętrzne z POROTERMU z jedną ścianą wewnątrz budynku. Wszystkie nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe, okienne i drzwiowe żelbetowe, prefabrykowane. Wieniec zbrojony podłużnie, żelbetowy. Wykonane zostały również fundamenty pod budynek garażowy. Na terenie działki w trakcie oględzin opisu i oszacowania znajdujował się również kontener stalowy osadzony na kostkach betonowych, który nie jest elementem trwale związanym z gruntem, pełnił rolę gołębnika,  nie podlegał wycenie i nie podlega sprzedaży licytacyjnej. 
Przy granicy z działką sąsiednią znajduje się skrzynka elektryczna, w północnej części działki znajduje sią szambo. Działka nie jest ogrodzona, jednym bokiem graniczy z działką nr 165/5, która jest ogrodzona siatką leśną w ramach stalowych (ogrodzenie tymczasowe). 
Przeznaczenie w MPZP: działka gruntu nr 165/4 objęta jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nrXXII/434/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 czerwca 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Oleśniczka. Działka nr 165/4 położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: MN - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej, KD - Teren ulic klasy "D" - dojazdowe Wykaz szczegółowych ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem MN dostępny w kancelarii komornika.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 383.370,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 287.527,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj.38.337,00 zł) 

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Km 541/23, z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji.

Wpłaty wadium zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji.

 

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją tj.10-07-2024r. o godz. 10.00, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/615426