II licytacja mieszkania - ul.Klonowa Oleśnica

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy  Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu  27-05-2024r o godz. 14.00 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:


D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny i udział związany z własnością lokalu w wysokości 40/10000 położonej w: Oleśnica ul. Klonowa 8a/15 gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie stanowiącej własność dłużnika Ciszewska Weronika i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Oleśnicy o numerze  KW WR1E/00082952/0. 

 

Opis nieruchomości:
Odrębna własność lokalu nr 15 położona w budynku nr 8a przy ulicy Klonowej w Oleśnicy i udział w wysokości 40/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ulica Klonowa w Oleśnicy zlokalizowana jest w centralnej części miasta, w niedalekiej odległości od ulicy Wojska Polskiego, która jest główną drogą przebiegającą przez miasto.W niedalekim sąsiedztwie szkoła, punkty spożywcze i gastronomiczne, stacja benzynowa, plac zabaw. Najbliższe sąsiedztwo stanowią głównie budynki wielolokalowe . Teren wokół  zagospodarowany, chodniki oraz drogi wewnętrzne. Budynek o 5 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej, posiada przyłącze do instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, domofonowej. Lokal mieszkalny nr 15, o powierzchni użytkowej łącznej 50,60m² znajduje się na piątej, ostatniej kondygnacji budynku. Lokal posiada domofon. Struktura lokalu : pokój - 3 ( 8,7m2, 9,28m2, 15,4m2), kuchnia 6,84m2, komunikacja 6,25m2, łazienka 2,81m2, wc 2,81m2. Ogrzewanie miejskie- kaloryfery  żeliwne, licznik gazu, stolarka drzwiowa drewniana przeszklona, zewnętrzna płytowa-typowa pełna; okna pcv. Pomieszczenia w kształcie prostokątów, wymagają remontu. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,50m2. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 310.816,00 zł. 

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 207.210,67 zł

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 31.081,60 zł) 

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 1871/15 z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji. Wpłaty wadium zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją tj.13-05-2024r. o godz.10.00, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika po uzgodnniu telefonicznym terminu.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/616881