I licytacja udziałów 3/4 w nieruchomości działki gruntu nr 99/1 i 99/2 Wszechświęte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I  w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 03-06-2024r o godz.14.00 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziałów dłużnika w wysokości 3/4 w nieruchomości oznaczonej w KW jako: gospodarstwo rolne bez zabudowań,  położonej w miejscowości  Wszechświęte gmina Oleśnica  stanowiących własność dłużnika Kijowska Daniela.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy  nr WR1E/00023378/1. Licytacji podlegają udziały w 2 działkach wchodzących w skład nieruchomości tj. działki o numerze  99/1 i 99/2.

Opis nieruchomości:
Działka nr ewidencyjny  99/1
Powierzchnia 1,05 ha,  posiada kształt zbliżony do trapezu o wymiarach: max szerokość 65 m x max głębokość 190 m, zorientowana jest na kierunku północpołudnie. Działka posiada bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej - od strony północnej oraz wschodniej. Przy działce brak jest mediów. Na terenie działki występują grunty klas RIIIb, RIVa, RIVb z przewagą klasy RIVa. Gleby bielicowe i pseudo bielicowe. Na terenie działki występują kompleks żytni bardzo dobry i kompleks żytni dobry. Teren działki nieogrodzony, niezabudowany, nieutwardzony, użytkowany rolniczo.
Działka nr ewidencyjny  99/2 
Powierzchni 3,07 ha,  posiada kształt zbliżony do trapezu o wymiarach: max szerokość 115 m x max głębokość 310 m, zorientowana jest na kierunku północpołudnie. Działka posiada bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej - od strony północnej. Przy działce brak jest mediów. Na terenie działki występują grunty klas RIIIb, RIVa, ŁIII z przewagą gruntów RIVa.  Gleby bielicowe i pseudo bielicowe, brunatne właściwe oraz mady. Na terenie działki występują kompleks żytni dobry, kompleks zbożowo-pastewny mocny oraz lasy.Teren działki nieogrodzony, niezabudowany, nieutwardzony, w większości użytkowany rolniczo. W południowej części działki (na obszarze oznaczonym w ewidencji gruntów jako ŁIII - około 0,70 ha) młody drzewostan, nie przedstawia większej wartości użytkowej.
Klasoużytki określone na podstawie ewid. gruntów prowadzonej przez Starostę Oleśnickiego : nr działki: 99/1- 1,20ha klasoużytki: RIIIb - 0,33ha, RIVa - 0,50ha,  RIVb - 0,22ha ; 99/2  - 1,05ha klasoużytki: RIIIb - 0,85ha,RIVa - 1,52ha, ŁIII - 0,70ha
Przeznaczenie w MPZP - brak mpzp, dla działek 99/1 i 99/2 nie zostały wydane warunki zabudowy, zgodnie z Uchwałą Nr XL/281/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 01-02-2018r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica wszystkie działki położone są w strefie oznaczonej jako: R - tereny rolnicze

1) Udział 3/4  działki 99/1 oszacowany jest na kwotę 34.500,00 zł

Cena wywoławcza udziału 3/4 działki 99/1 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 25.875,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 3.450,00 zł) 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika :

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Gkm 105/23 i  nr. działki 99/1 

z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji.  Wpłaty wadium zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji.

 

2) Udział 3/4  działki 99/2 oszacowany jest na kwotę 100.500,00 zł

Cena wywoławcza udziału 3/4 działki 99/2 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 75.375,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 10.050,00 zł) 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika :

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001z podaniem syg. Gkm 105/23 i  nr. działki 99/2 

z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji. Wpłaty wadium zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia potencjalnym nabywcom  nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Do licytacji mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ) oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1080) W przypadku, gdy dany podmiot miałby nabyć nieruchomość w trybie postępowania egzekucyjnego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości (prawo nabycia) – art. 4 ust. 1 pkt 3 UKUR. Gdy w drodze licytacji w ramach postępowania egzekucyjnego nabywcą miałby być rolnik indywidualny prowadzący gospodarstwo o powierzchni poniżej 300 ha, a rolnik ten ma miejsce zamieszkania w gminie położenia nieruchomości lub gminie z nią graniczącej, KOWR nie może skorzystać ze wskazanego prawa nabycia – art. 4 ust. 4 pkt 1 UKUR.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/617452