II licytacja nieruchomości - działki w Łozina gm.Długołęka

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I  w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 17-07-2024r. o godz. 13.30 w sali nr  20 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość  gruntowa, działki gruntu nr 183 , 242 , 232 , 231 , 176 o łącznej pow. 8,7354 ha położonej w:  Łozina gm. Długołęka  stanowiącej własność dłużnika: Fedyk Jan i Fedyk Zdzisława posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy o numerze KW WR1E/00036105/1. 

Opis nieruchomości:

Działki gruntu nr 183, 242, 232, 231, 176 o łącznej pow. 8,7354 ha położonej w miejscowości  Łozina gm.Długołęka . Rozbieżności co do wielkości  nieruchomości - w/g zapisu w KW pow. 8,74 ha, w/g wypisu z ewid. gruntów 8,7354 ha. Dla wyceny przyjęto pow. z ewidencji gruntów. Nieruchomość położona jest w 2 miejscach: w zachodniej oraz południowej części obrębu Łozina. 
W sąsiedztwie tereny rolne,  w bliskiej okolicy zabudowa zagrodowa oraz droga ekspresowa. Dojazd do działek 231, 232 i 242 na odcinku do 750 m odbywa się drogą gruntową, działka 176 leży po zachodniej stronie drogi asfaltowej do Bąkowa. Najdalsze działki dzieli odległość 1,5 km.
Działka nr ewid. 176 - pow. 2,0893ha - położona po zach. stronie drogi powiatowej do wsi Bąków,  kształt pięciokąta o wymiarach: szer.105-120m x max głęb.190m, bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi powiatowej od strony wsch. Brak mediów. Teren w miarę płaski, obniżony w stosunku do drogi powiat. Grunty klas ŁIV, PsV i LsIV, z przewagą klasy LsIV . Na terenie występują  mady, dominuje kompleks leśny, występują użytki zielone średnie. Teren niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, częściowo porośnięty drzewostanem. Drzewostan: w części połud. o pow. 0,69 ha olsze czarne (90%) oraz jesiony (10%) , w części półn.-wsch. o pow.0,22ha jesiony (70%), olsze czarne (30%), w części półn.-zach. o pow. 0,21ha olsze . Nad terenem przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV.
Działka nr ewid. 183 - pow. 2,0888ha - położona 200m na zach. od drogi powiatowej do wsi Bąków,  kształt prostokąta o wym.: szer.110m x głęb.195m,  bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej od strony zach. Brak mediów, teren w miarę płaski. Grunty klas RIVb, RIVb i LsIV, z przewagą klasy RIVa . Na terenie występują częściowo mady, a częściowo gleby bielicowe i pseudobielicowe, kompleks częściowo leśny, a częściowo kompleks żytni bd. Teren  niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, częściowo porośnięta drzewostanem. Drzewostan: w części połud. o pow. 0,12ha olsze czarne (90%) i jesiony (10%) , w części półn. o pow. 0,22ha  olsze (70%) i jesiony (30%)  Nad terenem działki przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV.
Działka nr ewid. 231 - pow.1,1362ha - położona 475 m na połud. od drogi powiatowej do wsi Tokary, kształt zbliżony do trapezu o szer.65-70m i dług. 155-190m, na kierunku pół.-połud.,  bezpośredni dostęp do gruntowej drogi od strony połud. i zach. Brak mediów. Grunty klasy RIVa, RIVb, RV, RVI z przewagą RIVa. Gleby czarne zdegradowane; kompleks zbożowo-pastewny mocny i grunty orne. Teren niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, użytkowany rolniczo.
Działka nr ewid. 232 - pow. 1,3998ha -położona 650m na połud. od drogi powiatowej do wsi Tokary, kształt zbliżony do trapezu o szer. 70-75m i dług.165-210m, na kierunku pół.-połud., bezpośredni dostęp do gruntowej drogi od strony połud. i zach. Brak mediów. Grunty klasy RIVa, RIVb, RV, RVI z przewagą RIVa . Gleby czarne zdegradowane, gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne; kompleksy zbożowo-pastewny mocny, żytni dobry i żytni bardzo słaby. Teren niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, użytkowany rolniczo.
Działka nr ewid. 242 - pow. 2,0213ha - położona 400m na połud. od drogi powiatowej do wsi Tokary,  kształt zbliżony do trapezu o szer.45m x głęb. 415-425m, bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej  od strony wsch. Przy działce brak mediów , teren płaski. Na działkce występują grunty klasy RIVa, RIVb, z przewagą RIVa, . gleby czarne zdegradowane i kompleks pszenny dobry.

Przeznaczenie w MPZP działki 231, 232 i 242 oraz częściowo 176 i 183 w mpzp: RP1 - tereny gruntów rolnych pozostała część działek 176 i 183 RL - tereny lasów gruntów leśnych oraz obszary do zalesienia. Nad działkami 176 i 183 linia elektroenergetycznych 400 kV - ustanowiono obszar ograniczonego użytkowania o szer. 90m (granice w odległości 45 m od osi linii w obu kierunkach) 
Obecnie dla terenu  prowadzone są prace nad zmianą mpzp - Wg studium działka 183 oraz większość działki 176 leżą na terenie oznaczonym: AG2 - tereny funkcji aktywności gospodarczej z dopuszczeniem inwestycji uciążliwych, pozostała niewielka część działki 176 leży na terenie oznaczonym : LS - tereny lasów Działki: 231, 232 i 242 : AG1 - tereny funkcji aktywności gospodarczej z wykluczeniem inwestycji uciążliwych

Wartość całej nieruchomości wynosi 1.937.000,00 zł, z uwagi na wniosek jednego z wierzycieli nieruchomość ulega sprzedaży z wyodrębnieniem poszczególnych działek w kolejności :

1) Działka 183 - cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 94.666,67 zł tj. dwie trzecie wartości oszacowania z kwoty: 142.000,00zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  (tj. 14.200,00 zł) 

2) Działka 176 - cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 134.000,00 zł tj. dwie trzecie wartości oszacowania z kwoty: 201.000,00zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  (tj.20.100,00 zł) 

3) Działka 242 - cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 454.000,00 zł tj. dwie trzecie wartości oszacowania z kwoty: 681.000,00zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  (tj.68.100,00 zł) 

4) Działka 231 - cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 276.000,00 zł tj. dwie trzecie wartości oszacowania z kwoty: 414.000,00zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  (tj.41.400,00 zł) 

5) Działka 232 - cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 332.666,67 zł tj. dwie trzecie wartości oszacowania z kwoty: 499.000,00zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  (tj.49.900,00 zł) 

Rękojmie powinny być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. GKm 39/21 i numeru działki, 
z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji.Wpłaty wadium zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia potencjalnym nabywcom  nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją ,  operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Do licytacji mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ) oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1080) W przypadku, gdy dany podmiot miałby nabyć nieruchomość w trybie postępowania egzekucyjnego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości (prawo nabycia) – art. 4 ust. 1 pkt 3 UKUR. Gdy w drodze licytacji w ramach postępowania egzekucyjnego nabywcą miałby być rolnik indywidualny prowadzący gospodarstwo o powierzchni poniżej 300 ha, a rolnik ten ma miejsce zamieszkania w gminie położenia nieruchomości lub gminie z nią graniczącej, KOWR nie może skorzystać ze wskazanego prawa nabycia – art. 4 ust. 4 pkt 1 UKUR.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/620639