I licytacja nieruchomości działki gruntu nr 388/5, 388/6 i 388/7 Domaszczyn gm. Długołęka

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I  w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu  01-08-2024r. o godz. 12.30 w sali nr  20 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: grunty orne, działki nr 388/5, 388/6, 388/7 o łącznej pow. 0,8765 ha położonej w miejscowości: Domaszczyn gm. Długołęka stanowiącej własność dłużnika: AHBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca założoną księgę wieczystą w V  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy  nr KW  WR1E/00114640/4. 

Opis nieruchomości:
Działka nr 388/5 - kształt zbliżony do trójkąta z jednym ściętym kątem o długości  boków około 42,5m x49m x 60m x 5,34m. Pow. działki - 1159m2, o użytku na terenie RVI. Działka ta została ogrodzeniem połączona z działką sąsiednią nr 388/4 zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym, działki te użytkowane są jako jedna całość gospodarcza. Została sporządzona umowa przestępna sprzedaży tej działki właścicielowi działki 388/4. 
Działka nr 388/6  -  kształt wielokąta nieforemnego o bokach około 32,7m x 22,7m x 46,4m x 91m x 7m x 41m x 35,5m x 13m x48,6m. Przez środek działki biegnie linia energetyczna napowietrzna o długości około 97m [przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia]. Działka posiada pow. 6699m2 o użytkach na terenie działki RV-64 m2, RVI 6635m2 
Działka nr 388/7 -  kształt trójkąta o bokach około 39m x 54,5m x 47m. Pow. działki wynosi 907 m2 o użytku na terenie działki RVI. 
Działka nr 388/5 i nr 388/7 nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej :  wzdłuż granicy działki nr 388/6 z drogą dojazdową biegnie sieć energetyczna, wodociągowa, telefoniczna,  obok narożnika działki nr 388/5 przebiega sieć energetyczna i wodociągowa,  działka nr 388/7 nie posiada uzbrojenia. 
Przeznaczenie w MPZP- teren na, którym położona są działki gruntu nr 388/5, 388/6, 388/7 posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą NR XXX/530/2005Rady Gminy Długołęka z dnia 27 stycznia 2005r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Domaszczyn. 
Działka nr 388/5 położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: ZN2, KPJ. 
Działka 388/6 położona na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: ZN2, KPJ. 
Działka 388/6 położona na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: ZN2. 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN 2 ( tereny zieleni nieurządzonej na gruntach rolnych)  obowiązują ustaleni szczegółowe: dostępne do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość obciążana jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością wpisanym w dziale III KW na rzecz PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. w Lublinie lub każdoczesnym następcą prawnym tej spółki.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 259.138,00  zł.  (brutto, podatek VAT 23%)
( w tym wartość ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość wynosi: 1.087,00 zł)

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 194.353,50 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 25.913,80 zł) 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Km 513/23, z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji.

Wpłaty wadium zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia potencjalnym nabywcom  nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją,  operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Do licytacji mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ) oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1080) W przypadku, gdy dany podmiot miałby nabyć nieruchomość w trybie postępowania egzekucyjnego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości (prawo nabycia) – art. 4 ust. 1 pkt 3 UKUR. 
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/622029

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZN 2, dla których obowiązują następujące ustaleni szczegółowe:
1) Funkcja wiodąca terenu: zieleń nieurządzona na gruntach rolnych;
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji obiektów budowlanych;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
a) lokalizację niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji,
b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ, dla których obowiązują następujące ustalenia:
1) Funkcja wiodąca terenu: wewnętrzna komunikacja drogowa – ciąg pieszo-jezdny;
2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość ciągów w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie mniej niż 5,0 m.