II licytacja nieruchomości - dom Boguszyce

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy  Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-04-2024 o godz. 14.30 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 


D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, działka nr 207/4 o pow. 0,1975ha położonej w miejscowości Boguszyce gm. Oleśnica stanowiącej własność dłużnika Gwiazdowski Artur posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy  nr WR1E/00081776/5

Opis nieruchomości:
nieruchomość opisana w KW jako działka nr 207/4 o pow. 0,1975ha, grunty orne. Nieruchomość częściowo utwardzona, porośnięta zielenią i zabudowana budynkiem mieszkalnym, działka w kształcie trapezu o wymiarach: szer. frontu 50mx głęb. 41m, max przekątna 65m; zorientowanym na kierunku E-W. Teren położony na niewielkim wzgórzu, opada w kierunku zachodnim, deniwelacja terenu nie przekracza 2m. Nieruchomość usytuowana na uboczu, w północnej części wsi Boguszyce po południowej stronie drogi do Sokołowic, ok. 4,4km w kierunku N-E od centrum Oleśnicy. W w sąsiedztwie las i gospodarstwa rolne, w bliskim otoczeniu kościół, sklep i przystanek autobusowy. Lokalizacja charakteryzuje się słabym dostępem infrastruktury społecznej, lecz spokojnym otoczeniem. Nieruchomość położona po południowej stronie drogi powiatowej, asfaltowej ulicy bez wydzielonych chodników, oświetlonej. Dojazd bezpośredni z drogi asfaltowej o złej jakości od strony północnej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, w okolicy znajduje się sieć wodociągowa. Na terenie działki znajduje się studnia oraz zbiornik na ścieki. Działka ogrodzona, nieutwardzona i zabudowana budynkiem  mieszkalnym oraz metalowym garażem, obsadzona zielenią. Częściowo przy północnej granicy działki od strony drogi znajduje się ziemny wał obsadzony zielenią. Ogrodzenie z metalowej siatki handlowej na metalowych słupkach, od strony drogi furtka i brama dwuskrzydłowa wykonane z prętów stalowych.  Budynek- dom jednorodzinny wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, parter z poddaszem użytkowym, z wbudowanym garażem. Obiekt w stanie surowym zamkniętym, wykonany w technologii tradycyjnej, na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę  z dnia 15 stycznia 2009r. oraz decyzji zmieniającej z dnia 28 grudnia 2009r. Brak odbioru budynku. Główne wejście oraz wjazd do garażu znajdują się od od strony drogi. Z tyłu budynku  dodatkowo wyjście do kotłowni oraz z boku na taras. Budynek podłączony do studni, sieci elektroenergetycznej. Na podstawie projektu budowlanego biegły w operacie ustalił podstawowe dane techniczne obiektu: kondygnacje - parter + poddasze użytkowe, pow. zabudowy130,92m2, pow. użytk.138,28m2,pow.netto 201,82m2, kubatura 718,73m3 Parter w m2: kuchnia 9,29, pom.gosp.1,22, pokój dzienny 28,61, pokój 11,63, komunikacja 11,80, wiatrołap 2,51, łazienka z WC 3,71, śluza 1,21, garaż 24,62, pom.gosp. 8,55- razem 103,15m2  Poddasze w m2:: pokój 13,76, pokój 17,97, pokój 14,26, komunikacja 7,82, łazienka 7,21, strych 34,65 - razem  95,67m2 Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Stolarka: okna PCV z szybą zespoloną, w oknach rolety zewnętrzne podnoszone, na poddaszu dodatkowo okna połaciowe. Drzwi wewnętrznych w większości brak, zewnętrzne metalowe, wrota do garażu segmentowe podnoszone elektrycznie. Elewacja - tynk cienkowarstwowy. Instalacje w budynku : wodna ze studni, kanalizacyjna do zbiornika na ścieki, elektryczna z sieci niedokończona ( brak wyposażenia w większości pomieszczeń). Ogrzewanie centralne etażowe z kotła na opał stały, w niektórych pomieszczeniach brak zamontowanych kaloryferów. Wentylacja: grawitacyjna. Wykończenie wnętrz: większość pomieszczeń znajduje się w stanie developerskim. Stopień zaawansowania budowy budynku mieszkalnego biegły w operacie określił na podstawie średnioważonego stopnia zaawansowania budowy z uwzględnieniem stopnia zużycia. Teren, na którym znajduje się  nieruchomość objęta jest obowiązującym MPZP miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: MN/34 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   Szczegółowe wymagania dla tego terenu określono w § 14. mpzp dostępne w kancelarii komornika.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 677.000,00 zł. 


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi  dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  451.333,33  zł.


Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 67.700,00 zł) 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Kmp 12/18

 

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Oględziny nieruchomości na dwa tygodnie przed licytacją tj. 26-03-2024r. godz. 9.00 operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/613021