I licytacja udziału 1/2 w nieruchomości działki gruntu nr 94/3 Białe Bloto gm. Dobroszyce

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 17-05-2024r. o godz. 12.30 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 94/3 o pow. 0,2001 ha położonej w miejscowości Białe Błoto gm. Dobroszyce  stanowiącego własność dłużnika Kuczyński Krzysztof i posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy  nr WR1E/00080504/1. 

 

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w peryferyjnej części miejscowości Białe Błoto. Działka nr 94/3 zlokalizowana jest przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Działka nie posiada bezpośredniego wjazdu z drogi publicznej. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Gminy Dobroszyce jest możliwe urządzenie takiego wjazdu po spełnieniu warunków jego uzyskania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia. Należy uzyskać zgodę na lokalizację zjazdu, a później na zajęcie pasa drogowego. Kształt działki regularny w formie prostokąta, konfiguracja terenu płaska, w sąsiedztwie zabudowa siedliskowa – budynki mieszkalne i budynki gospodarcze oraz tereny leśne. Działka jest ogrodzona od strony drogi publicznej płotem drewnianym oraz z dwóch stron siatką, graniczy z działką sąsiednią nr 94/4 ( objęta KW WR1E/00080505/8) . Obie działki na dzień oględzin stanowiły jedną całość gospodarczą i pomiędzy nimi nie było ogrodzenia. Działka  stanowi obecnie ogród przydomowy, na terenie działki znajdują się liczne nasadzenia roślin ozdobnych oraz drzewa iglaste i liściaste owocowe, takie jak czereśnia, jabłoń, grusza, także brzozy i leszczyna. Przeważająca część działki porośnięta trawą. Teren jest wyposażony w sieć wodociągową, która biegnie przez teren działki w odległości około 7,5m od granicy z nieruchomością sąsiednią w kierunku działki nr 94/5. Sieć energetyczna biegnie wzdłuż drogi powiatowej po drugiej stronie ulicy w odległości około 14m. Na terenie działki znajduje się również część drewnianej szopy oraz część murowanego pieca chlebowego i wędzarni ( z informacji uzyskanej od wspópłwłaściciela nieruchomości piec i wędzarnia są niesprawne ). 
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów : rodzaj użytku RVI - 0,2001 ha- grunty orne.  Przeznaczenie w MPZP: teren, na którym połóżona jest nieruchomość posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, w/g planu oznaczony symbolem MN/MTL-17- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy turystyczno – letniskowej. Szczególowe zapisy planu ustalające przeznaczenie dostępne w kancelrii komornika.

 

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 122.200,00 zł. 

Cena wywoławcza w/w udziału w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 91.650,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 12.220,00 zł) 

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. GKm 27/22 z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wpłaty rękojmii zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji. 

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją tj. 26-04-2024r. o godz.10.00, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/613936