I licytacja udziału 1/2 w domu i 1/12 w drodze dojazdowej - nieruchomość Białe Błoto gm. DObroszyce

O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia 
 
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12-06-2024r w sali nr  24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:
 
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
1) o godz. 14.45 - dom
 
Udziału 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 94/4 o pow. 0,2018 ha położonej w miejscowości  Białe Błoto 11H gmina Dobroszyce stanowiącego własność dłużnika Kuczyński Krzysztof posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy  nr WR1E/00080505/8. 
 
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym, położona w  miejscowości Białe Błoto nr 11H, działka ew. nr 94/4, położona przy drodze wewnętrznej, dochodzącej do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Krótszym bokiem przylega do drogi powiatowej bez zjazdu z tej drogi. Kształt działki regularny w formie prostokąta, konfiguracja  płaska. Działka ogrodzona od strony drogi pub. i drogi wew. płotem drewnianym z furtką i bramą wjazdową. Pozostała część działki ogrodzona siatką. Na terenie działki liczne nasadzenia roślin ozdobnych oraz drzewa iglaste i liściaste owocowe. Brak utwardzonych dojść i dojazdów, przeważająca część działki porośnięta trawą. Teren wyposażony w - sieć wodociągowa, energia elekt., kanalizacja  do zbiornika bezodpływowego o poj. 10.000dm3. Na terenie działki znajduje się część drewnianej szopy oraz część murowanego pieca chlebowego i wędzarni ( niesprawne) Opis budynku - dom mieszkalny jednorodzinny, w centralnej części działki. Parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia,  Dojazd  z drogi wewnętrznej działki nr 94/9 (objętej KW WR1E/00077229/5). Dane tech. z projektu: pow. zabud. 152,63m2, pow. utwardzona (tarasy) 45,87m2, pow.użytk. bud.mieszk.133,60m2, kubatura 650,70m3. Zmiany za zgodą firmy projektowej - podniesienie wysokości ścianki kolankowej o 30cm, zmiana konta nachylenia połaci dachowych, zmiana lokalizacji komina dymowego i kominka. Komunikacja - na parterze hol wejściowy -wiatrołap, salon z kuchnią i jadalnią, sypialnia, gabinet, łazienka, spiżarka i kotłownia. Z lewej strony budynku znajduje się dobudowany garaż, a symetrycznie do niego z drugiej strony wiata z tarasem. Na poddaszu trzy sypialnie, łazienka z WC, garderoba oraz hol. Stan z oględzin wykazał niewielkie zmiany w funkcji pomieszczeń w stosunku do projektu. Główne wejście do budynku znajduje się od strony drogi dojazdowej, z tyłu  budynku taras. Zakończenie budowy domu mieszkalnego w roku 2008, budynek 15 letni. Instalacje w budynku: wodociągową do przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren działki, centralnego ogrzewania tj.piec na opał stały pellet oraz ogrzewanie kominkowe, grzejniki panelowe, elektryczną. Zestawienie pow. pomieszczeń dostępne w kancelarii komornika, łączne pow.: parter 95,03m2, poddasze 41,91m2, pow. użytkowa 136,94m2 Opis elementów konstrukcyjnych i wykończenie pomieszczeń oraz stan techniczny budynku i standard i dostępny w kancelarii komornika. Przeznaczenie w MPZP - MN/MTL-17 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy turystyczno – letniskowej. 
Celem zapewnienia dojazdu do nieruchomości należy przystąpić do licytacji ( o godz. 15.00) udziału 1/12 w drodze wew. dojazdowej objętej KW WR1E/00077229/5
 
Wartość udziału 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 359.330,00 zł. 
 
Cena wywoławcza udziału 1/2 w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 269.497,50 zł.
 
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 35.933,00 zł) 
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. GKm 16/23, z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji. Wpłaty wadium zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji.
 
1) o godz. 15.00 - droga wew. dojazdowa
 
Udziału 1/12 w nieruchomości oznaczonej jako:działka ewidencyjna o nr 94/9 o powierzchni 0,1416ha położonej w miejscowości  Białe Błoto  gmina Dobroszyce stanowiącego własność dłużnika Kuczyński Krzysztof posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy  nr WR1E/00077229/5
 
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona w  miejscowości Białe Błoto, działka ew. nrr 94/9 , działka  posiada wydłużony kształt i stanowi drogę wewnętrzną do nieruchomości sąsiednich, w tym do nieruchomości objętej KW WR1E/00080505/8, jest częściowo utwardzona i dochodzi do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, użytkowana wyłącznie jako wewnętrzna droga dojazdowa. Szerokość działki wynosi około 8,8 m natomiast średnia długość około 165m. Udział w drodze wewnętrznej stanowi możliwość zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Przeznaczenie m MPZP -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy turystyczno- letniskowej. 
 
Wartość udziału 1/12 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 5.630,00 zł. 
 
Cena wywoławcza udziału 1/12 w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 4.222,50 zł.
 
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 563,00 zł) 
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. GKm 16/23, z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji. Wpłaty wadium zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji.
 
 
Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją tj. 29-05-2024r. o godz. 11.30 , operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika po uzgodnieniu telefonicznym terminu.
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.