I licytacja lokalu mieszkalnego w Oleśnicy ul. 3-go Maja 22/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 02-07-2024r.  o godz. 13.10  w sali nr 20 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny i udział związany z własnością lokali w wysokości 443/10000 położonej w: Oleśnica ul. 3-go Maja  22/10

stanowiącej własność dłużnika Sikora Piotr posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy  nr WR1E/00088089/1. 

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 10 położony na IV ostatnim piętrze w budynku,  składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Pow. użytkowa wraz z pow. pomieszczeń przynależnych wynikająca z KW wynosi 62,90m2, tym powierzchnia piwnicy 3,70m2 Rzeczywista powierzchnia użytkowa ustalona na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w czasie oględzin nieruchomości nie odbiega od wynikającej z dokumentów i wynosi 59,20m2. Zestawienie pomieszczeń w lokalu : pokój 22,00m2,pokój 15,40m2, kuchnia 9,40m2, łazienka z WC 3,20m2, przedpokój 9,20m2. Udział procentowy w częściach wspólnych budynku i gruncie wynosi 443/10000. Lokal mieszkalny posiada pomieszczenia przynależne tj. piwnicę nr 2 o powierzchni 3,70m2 oraz balkon o powierzchni 3,50m2 Opis wykończenia lokalu: podłogi i posadzki- w pokojach parkiet; w łazience, kuchni oraz przedpokoju terakota; stolarka okienna - okna PCV; stolarka drzwiowa - drzwi płytowe; wykończenie ścian - ściany malowane, w łazience ściany częściowo wyłożone glazurą, w kuchni na części ścian wykończenie glazurą;  ogrzewanie - centralne ogrzewanie etażowe, piec na opał stały znajduje się w kuchni. Układ pomieszczeń funkcjonalny, wejście z klatki schodowej do przedpokoju, z przedpokoju do pozostałych pomieszczeń, z pokoju dziennego wyjście na balkon, wąski przedpokój wzdłuż pomieszczeń w lokalu. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 352.600,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 264.450,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 35.260,00 zł) 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika  w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Km 596/23, z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji.

Wpłaty wadium zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją tj. 18-06-2024r. o godz.10.00, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/620263