I licytacja nieruchomość rolna Poniatowice

O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  11-09-2019r. o godz. 09.35 w sali nr  24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość rolna, działki nr ewid. 407/5, 407/3 i 393/2 o łącznej pow. 5,91 ha, położona w miejscowości Poniatowice, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, posiadająca założoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Oleśnicy o numerze KW WR1E/00014732/5 należąca do dłużnika Rzepecki Marcin 

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa rolna o łącznej powierzchni 5,91 ha., oznaczona jako działki ewidencyjne o nr 407/5, 407/3 i 393/2 . Działka 393/2 o powierzchni 0,65 ha nieogrodzona, niezabudowana, nieutwardzona, porośnięta zielenią. Łąki klasy III - 0,16 ha, oraz lasy klasy IV - 0,49 ha ,  nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Północna cześć działki porośnięta  lasem. Działka 407/3 o powierzchni 0,10 ha ogrodzona,  niezabudowana, nieutwardzona, wykorzystywana jako plac dla maszyn rolniczych oraz droga dojazdowa na tył działki 407/5. Działka 407/5 o powierzchni 5,16 ha, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczy ( część mieszkalna, chlewnia, stodoła i garaż) oraz stodołą . Działka posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej oraz dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i telefoniczna znajdujących się w drodze. Na działce znajduje się studnia i bezodpływowy zbiornik na ścieki - tzw. szambo. Zgodnie z MPZP gminy Oleśnica  obszar, na którym znajduje się nieruchomość leży w różnych strefach : północna część działki 393/2 oznaczona symbolem: ZL/21 – tereny lasów i zadrzewień ; południowa część działki 393/2 symbolem: R/28 – tereny rolnicze; północna część działki 407/5 symbolem R/29 – tereny rolnicze ;  południowa część działki 407/5 i działka 407/3 symbolem: MN/29 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - dożywotnią służebnością mieszkania polegającą na prawie korzystania z jednego pokoju o pow. 20m2 z używalnością części wspólnych budynku mieszkalnego 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 574.900,00 zł , wartość ograniczonego prawa rzeczowego 229.960,00 zł 

Wartość nieruchomości z zaliczeniem na cenę nabycia ograniczonego prawa rzeczowego 344.940,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 258.705,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 34.494,00 zł) 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 2288/17

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Do licytacji mogą przystąpić osoby spełniające wymogi ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ) 

 

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją tj. 27-08-2019r. o godz. 10.00 , operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Do licytacji mogą przystąpić osoby spełniające wymogi ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ) :

Żeby nabyć nieruchomość rolną według ustawy trzeba spełniać niektóre warunki. Do nich zalicza się:
- bycie rolnikiem indywidualnym (tzn. osoba fizyczna która jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.) Warunek obszarowy (żeby nabyte nieruchomości nie przekraczali powierzchni w 300 ha użytków rolnych) Nabycie nieruchomości przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek. 

Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej:
Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat (nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym pod-miotom w tym okresie, chyba że zbycie jest potrzebne z „przyczyn losowych”) od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.
Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje:
- dzierżawcy który zawarł umowę w formie pisemnej z datą pewną oraz umowa była wykonywana przez okres 3 lat licząc od tej daty, nieruchomość musi wchodzić w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy (Jeżeli właściciel sprzedaje nieruchomość to powinien zawiadomić dzierżawce o zamiarze sprzedania. Jeżeli brak dzierżawcy prawo pierwokupu przysługuje KOWR.) KOWR działającemu w imieniu Skarbu Państwa.
Prawo pierwokupu KOWR wyłączone zostaje. jeżeli:
nabywcą nieruchomości jest: jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, osoba bliska zbywcy 
nabycie nieruchomości następuje za zgodą dyrektora generalnego KOWR
sprzedaż występuje między tymi samymi osobami prawnymi jednego związku wyznaniowego lub kościoła (osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania)
powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300ha przeliczeniowych, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału 
w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 
prawo o notariacie) Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.
Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/480055