I licytacja dom Jenkowice

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek

zawiadamia  na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 26-09-2022  o godz. 12.30 w sali nr  20 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,2341 ha, oznaczona  jako działka ewidencyjna o nr 264/3 położonej w miejscowości Jenkowice 90 gm.Oleśnica posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  nr WR1E/00084666/2 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona we wschodniej części obrębu wsi Jenkowice na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych, blisko wsi Dąbrowa, drogi wojewódzkiej 340 (Oleśnica - Trzebnica) i niedaleko węzła „Oleśnica zachód” na drodze ekspresowej S-8. Działka położona jest przy asfaltowej drodze publicznej, oświetlonej , bez wyznaczonych chodników. W okolicy tereny rolne. Nieruchomość  w kształcie trapezu : szer. frontu 91 m, głęb. 28 m, zorientowanym na kierunku wschód-zachód, teren płaski. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowniczej i telefonicznej znajdujących się w drodze. Na działce bezodpływowy zbiornik na ścieki (tzw. szambo), teren działki ogrodzony, częściowo utwardzony, a częściowo porośnięty zielenią. Ogrodzenie z siatki handlowej na metalowych słupkach. Bramy i furki wejściowe  z elementów stalowych, przyczym brama zachodnia (przed budynkiem gospodarczym) na dizeń oględzin zdemontowana. Utwardzenie terenu w postaci podjazdów i chodników z kostki betonowej, w wielu miejscach zapadnięte, wymaga naprawy. Taras za domem utwardzony. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Budowa budynków odbywa się na podstawie decyzji Starosty Oleśnickiego z dnia 30-11-2015 roku. dezyzją z dnia 29-05-2008 przeniesionej na obecnego właściciela nieruchomości. Oba budynki są użytkowane,  formalnie budowa nie została jeszcze zakończona. Budynek mieszkalny  wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Podstawowe parametry techniczne budynku z projektu budowlanego: pow. zab.127,5 m2, pow. całk.190,7 m2, pow. użytk.155,4 m2, kubatura 611 m3. Powierzchnie patrer 96,60 m2 : wiatrołap 2,80 m2, hall + schody 14,30 m2, kuchnia 12,50 m2, salon + aneks jadalni 27,20 m2, pokój I 15,00 m2, wc 1,90 m2, garaż 18,30 m2, kotłownia 4,20 m2, Powierzchnie piętro 58,80 m2 : korytarz 7,80 m2, garderoba 3,60 m2, łazienka 9,30 m2, pokój II 14,10 m2, pokój III 11,90 m2, pokój IV 12,10 m2 Budynek w technologii tradycyjnej, fundamenty z betonu, ściany murowane, strop gęstożebrowy typu TERIVA, schodu na poddasze dwubiegowe powrotne o konstrukcji drewnianej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką, rynny i rury spustowe systemowe, okna plastikowe z szyba zespoloną oraz roletami zewnętrznymi, wrota do garażu metalowe segmentowe podnoszone, drzwi zewnętrze metalowe, drzwi wewnętrzne drewniane typowe. Elewacja tynk cienkowarstwowy. Wyposażony w instalacje wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania, zamontowano panele słoneczne do podgrzewania wody. Budynek wymaga dokończenia (wykończenia balkonów i wykonania barierek) oraz bieżących prac konserwacyjnych. W kotłowni gazowy kocioł centralnego ogrzewania oraz zasobnik na ciepła wodę zasilany z kotła i paneli słonczych na dachu. Budynek gospodarczy w zachodnie części działki, ok 13m od drogi, wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Parametry : pow. zab. 66,64 m2, pow. całk. 147,50 m2, pow. użytk. 87,24 m2, kubatura 325,44 m3. Struktura budynku gospodarczego - pow. patrer 50,84 m2w tym : garaż 38,36 m2, pom. gosp 6,00 m2, sień + schody 6,37 m2- pow. piętro 36,40 m2 : korytarz + schody 7,40  m2, pom, gosp. I 4,19  m2, łazienka 2,36  m2, pom, gosp. II 11,14  m2, pom, gosp. III 11,31  m2. 
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty z betonu, ściany murowane z pustaków ceramicznych, strop gęstożebrowy typu TERIVA,  dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką, schody na poddasze drewniane, elewacja tynk cienkowarstwowy, stolarka okienna okna plastikowe z szyba zespoloną oraz roletami zewnętrznymi, wrota do garażu metalowe segmentowe podnoszone, drzwi zewnętrze metalowe. Budynek wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczną i centralnego ogrzewania. W pomieszczeniu gosp. na parterze znajduje się gazowy kocioł dwufunkcyjny. Poddasze wykorzystywane jako mieszkanie: w pomieszczeniu gospodarczym I” przy korytarzu znajduje się kuchnia, zaś pozostałe dwa „pomieszczenia gospodarcze” są pokojami. W stosunku do projektu w budynku gospodarczym wprowadzono pewne zmiany: zmieniono układ schodów na poddasze, zlikwidowano balkon oraz zmieniono wielkość i ilość okien i bram, zaś poddasze budynku wykorzystuje się na cele mieszkaniowe. O ile pierwsze zmiany są zmianami nieistotnymi i wymagają jedynie naniesienia ich w dokumentacji technicznej, to zmiana sposobu użytkowania w myśl art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wymaga zmiany wydanego już pozwolenia na budowę. Budowa budynków z formalnego punktu widzenia nie została zakończona (nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego). W celu zakończenia budowy należy uzupełnić wpisy w dzienniku budowy, nanieść w dokumentacji projektowej nieistotne zmiany, uzyskać zmianę pozwolenia na budowę w przypadku zmian istotnych oraz przeprowadzić niezbędne odbiory. Przeznaczenie w PZP - MN/13 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 850.500,00 zł. 

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 637.875,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj.85.050,00 zł) 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym  na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 589/21

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Oględziny nieruchomości na dwa tygodnie przed licytacją tj. 12-09-2022r. o godz. 12.30, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 

prawo o notariacie) Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.